Wettelijke vermeldingen

Raadpleging van de Nederlandstalige website en intellectueel eigendomsrecht op de inhoud

Door het gebruik van de website jodogne.be/nl verwerft de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van de website. Onder inhoud van de website wordt verstaan: de teksten, foto’s, video’s, al dan niet bewegende beelden, gegevens, logo’s, merken en andere elementen waaruit de website is samengesteld. Door het bezoeken van de website verklaart de gebruiker zich akkoord met het feit dat hem enkel een gebruik wordt toegestaan voor raadplegingsdoeleinden. Elk ander gebruik is onderworpen aan een uitdrukkelijke voorafgaande toelating.

Elk onrechtmatig gebruik van (een deel van) de Nederlandstalige website kan aanleiding geven tot een vervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten.

Bescherming van de persoonsgegevens

www.jodogne.be/nl  is een informatieve website toegankelijk zonder voorafgaandelijke identificatie en die geen persoonsgegevens verzamelt met uitzondering van een vrijwillige keuze van de gebruiker (cfr. infra, voor het gebruik van contactformulieren). De Nederlandstalige website biedt geen enkele dienst noch product aan. Enkel anonieme gegevens met betrekking tot de bezoekersaantallen en het gedragspatroon worden gebruikt voor statistische doeleinden. De verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke uitgever, Cécile Jodogne, is beperkt tot de Nederlandstalige inhoud gepubliceerd onder de hoofd URL. De geautomatiseerde verwerking van deze inhoud, meta-informatie of ander gegevens die zou gebeuren via derde diensten en verband houden met hierdoor verzamelde persoonsgegevens is niet toegelaten.

De gegevens die wij van u ontvangen via een contactformulier zijn uitsluitend bedoeld om te reageren op uw verzoek (links “contact” of “pers”). Deze formulieren vervangen de  gebruikelijke Email links. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gearchiveerd of a fortiori worden gebruikt voor andere doeleinden dan in te gaan op uw verzoek.

Wij behouden ons het recht voor om deze wettelijke vermelding te wijzigen teneinde eventuele bijkomende normen of aanvullende bepalingen toe te passen die zouden voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving als gevolg van de toepassing van de AVGB van de Europese Unie.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Wat specifiek de nieuwsbrief van Cécile Jodogne betreft, zullen alle abonnees voor 25 mei 2018, datum van toepassing van de AVGB (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of uiterlijk voor elke nieuwe verzending, een bericht ontvangen waarin hen gevraagd wordt om hun gegevens na te kijken en in voorkomend geval aan te passen. In dezelfde boodschap zullen ze gevraagd worden om hun inschrijving op de nieuwsbrief te willen bevestigen .

De inschrijvingslink voorgesteld aan de gebruikers van de website zal opnieuw toegankelijk zijn zodra alle garanties met betrekking tot de naleving van de AVGB nagekeken en toegepast zijn op de inschrijvingsprocedure.

U kan u nu reeds inschrijven op de nieuwsbrief door contact met ons op te nemen.