Structurele en statutaire hervorming van de DBDMH

De structurele hervorming

Een van de grootste veranderingen : de afschaffing van de tweehoofdige structuur van de DBDMH. Deze maakt plaats voor een unieke directie, met aan het hoofd een brandweer-officier dienstchef. Dankzij deze vereenvoudigde commandostructuur zal de directie zich kunnen focussen op haar inspanningen betreffende problemen die reeds lange tijd gekend zijn zoals de renovatie van de kazernes, de opleidingen en de herwaardering van de brandweerlieden. De operationele directeur en zijn commandant tweede in bevel zullen worden benoemd voor een vijfjarig mandaat.

Een eerste stap in dit luikt van de hervorming, de wijziging van de ordonnantie houdende oprichting van de DBDMH, werd in april 2015 gestemd door de Brussel regering. Het is nu aan de Brusselse Regering om de goedkeuring van de uitvoeringsakten af te ronden zodanig dat het in werking kan treden (voorzien in de eerste helft van 2017).

De statutaire hervorming gecoördineerd met de hervorming van de civiele veiligheid

De bedoeling is om de DBDMH te integreren in de grote federale hervorming van de civiele veiligheid die op 1 januari 2015 in werking is getreden. Naast de omzetting van een aantal federale maatregelen in het statuut van de Brusselse brandweerlieden, is voor deze integratie de goedkeuring van een samenwerkingsakkoord met de federale overheid vereist teneinde het statuut van de Brusselse brandweerlieden te doen overeenstemmen met het federaal statuut van de ambtenaren van de andere hulpverleningszones.

Staatsecretaris Cécile Jodogne en Miniser Jambon hebben een akkoord bereikt over een tekst van samenwerkingsakkoord. Deze bevindt zich momenteel in het goedkeuringsproces.