Rationalisering van de Dienst Preventie van de DBDMH

Om tegemoet te komen aan de werklast werd alvast besloten om de dienst te versterken met twee experten ingenieurs/architecten en drie preventionnisten. Twee nieuwe ambtenaren zijn reeds in dienst.

Bovendien heeft de wijziging van het BWRO geleid tot de reorganisatie van de procedure voor adviesaanvraag van de DBDMH voor de stedenbouwkundige en milieuvergunningen.

Waarom dient de huidige situatie van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen aangepakt te worden ?

Op heden dient de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning zich te wenden tot de DBDMH om zijn advies te ontvangen alvorens  hij zijn aanvraag bij de bevoegde overheid kan indienen, wat zorgt voor een veelvoud aan aanspreekpunten.

Bovendien werd nog geen termijn vastgelegd voor de aflevering van adviezen van de DBDMH. Zonder dit advies kan de onderzoeksprocedure echter niet starten, wat dus een onnodige belemmering is voor de aanvrager wiens dossier klaar is.

De oplossingen:

  • De aanvrager zal nog maar één aanspreekpunt hebben. De DBDMH zal gecontacteerd worden door de bevoegde overheid samen met de andere betrokken administraties en instellingen, hetzij gelijktijdig met de verzending van de ontvangstbevestiging van het volledig dossier ingediend door de aanvrager.
  • Hierdoor wordt bovendien verzekerd dat de DBDMH een volledig dossier zal kunnen analyseren, wat vandaag niet het geval is. Ook een doeltreffende behandeling van het dossier wordt hierdoor mogelijk.
  • De DBDMH zal voortaan over een termijn van 30 of 60 dagen beschikken om advies uit te brengen, afhankelijk van de complexiteit van het project wat betreft brandpreventie. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de procedure verdergezet en wordt de termijn voor aflevering van het advies verlengd.