Minister van gezondheid

Minister van gesondheidBevordering, preventie en toegang tot gezondheid

Bovenaan het lijstje met prioriteiten van de Minister van Gezondheid staat de strijd tegen sociale ongelijkheid inzake gezondheidszorg. De huidige economische en sociale mutaties hebben concrete gevolgen inzake uitsluiting en verzwakken de toegang tot de gezondheidszorg voor bevolkingsgroepen die zich in een precaire situatie bevinden. Deze realiteit wordt in aanmerking genomen en vindt zijn weerslag in de beslissingen die genomen worden op vlak van gezondheidsbeleid.

Met de 6de Staatshervorming werden de materies inzake bevordering van de gezondheid en preventie overgeheveld van de Federation Wallonie-Bruxelles naar de Gewesten en dus, voor Brussel, naar de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Franstalige Brusselse Overheidsdienst. De regionalisering van een deel van het gezondheidsbeleid is een delicate zaak. Cécile Jodogne, Minister belast met het gezondheidsbeleid, zal erop toezien dat deze overhevelingen op een serene en zo doeltreffend mogelijke manier gebeuren.

Nieuw decreet bevordering van de gezondheid

Op 5 februari 2016 heeft het Franstalig Brussels Parlement haar goedkeuring gehecht aan het nieuwe decreet voor de organisatie van het beleid ter bevordering van de gezondheid.

Voor de opmaak van het nieuw decreet ter bevordering van de gezondheid, heeft Cécile Jodogne zich zowel  gebaseerd op de expertise van de actoren op het werkveld als op die van verschillende diensten die een wetenschappelijke of methodologische ondersteuning bieden aan deze actoren. Het advies van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie (HRGP) werd ook aangevraagd.

Dit decreet legt het juridisch kader vast voor de overgehevelde bevoegdheden. Voor alle actoren van de preventie is dit een teken van stabilisering van de betrokken programma’s en teams. Tijdens de opmaak van het voorontwerp werd een breed overleg gevoerd.

Actualisering van het decreet over de ambulante diensten

Voor Cécile Jodogne moet het decreet over de ambulante diensten geactualiseerd worden in het licht van de behoeften van de burgers. Het huidige decreet werd met de betrokken actoren geëvalueerd en enkele prioriteiten inzake ambulante zorg vloeien hieruit voort :

  • Een meerjarig plan van erkende diensten goedkeuren
  • De erkenning van nieuwe medische huizen overwegen
  • Nieuwe lopende initiatieven ondersteunen, met name wat betreft de ziektes zoals diabetes of hepatitis C

Een stapje verder …

De minister overweegt ook om tegemoet te komen aan de behoeften die niet gedekt worden door de ambulante diensten en die het gevolg zijn van de evoluerende behoeften van de Brusselaars :

  • Begeleiding van zieke kinderen, met name in het ziekenhuis (toename van het aantal geboortes)
  • Ontwikkeling van informatie- en communicatie-instrumenten inzake gezondheid voor de vakmensen en het publiek (in het bijzonder om de gezondheidzorg te vergemakkelijken voor kwetsbare groepen).