Hoofdartikels

12/04/2018

Reageren noodsituatieBinnenkort staan de burgeropleidingen “reageren in een noodsituatie” opnieuw open voor honderden Brusselaars die een opleiding wensen te volgen zodat ze beter kunnen reageren om anderen hulp te bieden en de interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Een affichecampagne, de media en sociale media zullen jullie op de hoogte brengen van de modaliteiten van deze opleidingen.

Het is zeer geruststellend te weten dat talrijke mensen zich wensen in te zetten om te leren hoe ze anderen kunnen helpen. Afgelopen jaar hebben we de opleidingen gereorganiseerd om meer burgers te kunnen verwelkomen.

De inzet en de moed laten zich opnieuw gelden als democratische waarden. Gewoonlijk zijn deze waarden eigen aan de hulp- en veiligheidsdiensten; maar ze kunnen ook in burgers vervat zitten. De organisatie van deze opleidingen kadert hierin doordat het aan alle deelnemers de mogelijkheid geeft om zich voor te bereiden om anderen te helpen dankzij een redelijke aanpak, geleerd van en besproken met vakmensen uit de hulpsector.

Dankzij deze burgerinzet ongeacht hoe plaatselijk of beperkt deze ook is, kunnen we zin geven aan ons leven, banden smeden met anderen en met de toekomst. Met de opleidingen “reageren in noodsituaties”  kunnen we handelingen uitvoeren verder dan onze directe belangen. Dit is een manier om enkele uren te wijden aan een kosteloze verbintenis.

Het engagement en de moed binnen de democratie versterken ligt in lijn met de onontbeerlijke verbetering van het samen-zijn. Moge dit initiatief van opleidingen in noodsituaties hiertoe enigszins bijdragen.

 

Cécile JODOGNE,
Staatssecretaris voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp

Enkele nuttige links:

De website met opleidingen “Reageren in een noodsituatie”

De Facebookpagina “Reageren in een noodsituatie”

24/10/2017

Sinds meerdere maanden is de toestand voor deRohingya-minderheid in Myanmar (Zuidoost-Azië) zodanig verslechterd dat men afstevent op een humanitaire crisis.

Brussel Invest & Export (BI&E) was oorspronkelijk van plan om deel te nemen aan een economische missie met AWEX in Myranmar, maar eind deze zomer werd besloten om deze deelname te annuleren. Dit was een weloverwogen beslissing. De missie in Myanmar maakte deel uit van het actieplan 2017 van BI&E omwille van de economische opportuniteiten van dit land, waar de trage democratische ontwikkeling en de openstelling naar internationale handel werden vastgesteld.  

Wat was nu de aanleiding voor onze beslissing ? Deze vraag dient beschouwd te worden in het kader van de complexe en wederkerende interactie tussen de economische uitdagingen van de buitenlandse handel en de uitdagingen van de eerbiediging van de mensenrechten.

Wanneer men kijkt naar de toestand in een exportland, welke vaststellingen kunnen ons ertoe aanzetten om een overwicht te geven aan factoren die bepalend zijn voor de evolutie van de mensenrechten, en om onze onmiddellijke handelsbelangen te veranderen?

Want “onmiddellijk” is hier het juiste woord : de beslissing om onze deelname aan de missie in Myanmar te annuleren ligt in lijn met het hier en nu, met inachtneming van de mensenrechtensituatie.  

In het hier en nu zijn er twee vaststellingen.

Ten eerste is het niet naleven van het recht van de Rohingya-moslimminderheid voor deze mensen een lang proces van dehumanisering geworden dewelke leidt tot een vernietigend beleid gehekeld door de VN die meent dat hier “zeer waarschijnlijk misdaden tegen de mensheid worden gepleegd”.

Ten tweede kan er worden vastgesteld dat de hoop op vooruitgang van de democratische ontwikkeling doordat Mevrouw Suu Kyi aan de macht is gekomen, vandaag een halt wordt toegeroepen door de terugkeer van de etnische en religieuze tegenstellingen en jammer genoeg door diens weinige waardering voor het recht van de minderheden.

In deze context is het uitvoeren van een concrete actie, zoals deelnemen aan een economische zending om onze buitenlandse handel met Myanmar te ontwikkelen een zeer gevoelige handeling.

De bakens die we kunnen uitzetten voor dergelijke beslissingen berusten op een analyse van de effecten van potentiële hefbomen, hoe zwak ze ook mogen zijn, die onze acties in buitenlandse handel kunnen hebben op de eerbiediging van de grondrechten en van de menselijke waardigheid wat betreft de gezamenlijke druk op Brussels, Belgisch, Europees en internationaal vlak.

Op de vraag of we zouden deelnemen aan de missie in Myanmar hebben we duidelijk “neen”  geantwoord. De mogelijke positieve effecten zouden amper iets betekenen te opzichte van het risico om ook maar een kleine rol te spelen bij de aanvaarding van de huidige humanitaire ramp.

De toestand in Myanmar maakt dat ik een gedachte naar voren wil schuiven die verder gaat dan de vragen die voor dit land worden gesteld.

Vandaag worden verbetering van de levensomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten (met inbegrip van de economische en sociale rechten) en welvaart beschouwd als zijnde  onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de geglobaliseerde economie merken velen op dat de eerbiediging van het recht op het leven in veiligheid en van de integriteit van het individu door de zittende machthebbers cruciale voorwaarden zijn voor een ontwikkeling van een duurzame economie.

Ik ben vastbesloten om deze weg zo goed als mogelijk te bewandelen omdat ik overtuigd ben van de deugden van verantwoorde handel. In dat verband zal ik later trouwens terugkomen op andere belangrijke uitdagingen, zoals mijn steun voor het Brussels verantwoord ondernemerschap in onze exportlanden.

Aarzel niet om mij uw reacties of vragen over te maken via het contactformulier op mijn website of via de sociale media. Ik zal graag met jullie van gedachten wisselen.

 

Cécile Jodogne

03/10/2017

Beste lezers,

Samen met mijn collega van de Brusselse Regering, Didier Gosuin, zet ik een nooit eerder geziene stap om op transparante wijze te werken ten dienste van de Brusselaars.

Democratie betekent immers instellingen beheren in alle helderheid, en dit op alle niveaus en zonder uitzondering. Brusselaars hebben het recht te weten met wie, wij, Regeringsleden, werken om hervormingen voor te bereiden, wetteksten uit te werken, missies te organiseren, ons Gewest te vertegenwoordigen en informatie te verschaffen over onze beslissingen. 

We hebben dus beslist om de lijst met al onze medewerkers op onze respectievelijke websites te publiceren en hebben aan elke medewerker gevraagd om zijn of haar goedkeuring te geven voor de publicatie van, in voorkomend geval, zijn of haar publieke of private mandaten, al dan niet bezoldigd. We bedanken al onze medewerkers om op deze manier ruchtbaarheid te geven aan iets wat gewoonlijk in de privésfeer blijft. Er wordt ook aangegeven uit welke administraties ze eventueel gedetacheerd zijn. 

Dit is niet alleen een primeur voor het Brussels Gewest maar ook voor België. Hier passen we de principes toe die bepleit worden door onze partij DéFI. Door op die manier te handelen gaan we veel verder dan de wettelijke verplichtingen ter zake, voorgeschreven sinds 2005 (1).

Serieus en nauwgezet informeren is één van de taken van een politicus. Sinds mijn vernieuwde website (maart 2015) hebben 27.000 gebruikers jodogne.be bezocht en registreerden we meer dan 100.000 inhoudelijke raadplegingen.

Ik dank jullie hartelijk voor de aandacht die jullie schenken aan mijn politieke werkzaamheden door regelmatig een bezoekje te komen brengen aan mijn webpagina, hoofdzakelijk bedoeld als informatieve website. 

 

Cécile JODOGNE

Lijst met medewerkers van het Kabinet van Cécile Jodogne 

Lijst met bijkomende activiteiten van de medewerkers van Kabinet Cécile Jodogne

(1)    Om meer te weten over de wettelijke verplichtingen van mandaathouders en  de mandatenlijsten en vermogensaangiften