Brandweerkazernes renoveren en de veiligheid van de ambtenaren garanderen.

De renovatie van de brandweerkazernes verderzetten en de veiligheid van de ambtenaren waarborgen

De staat van de kazernes en hun verdeling over het Brussels grondgebied is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Enerzijds zijn door de ouderdom en de staat van meerdere kazernes grote renovaties nodig ; anderzijds dringen een analyse en een nieuwe vestiging van kazernes en voorposten zich op door de bevolkingsgroei.

Intern, een meer coherent beheer van de infrastructuur organiseren

Om dit probleem aan te pakken, werd een architectenpost voorzien binnen de DBDMH voor het voltijds beheer van de infrastructuur.

Parallel werd een architectenbureau aangeduid en belast met de audit van de bestaande infrastructuren en de begeleiding van kleine renovatiewerken. Sinds maart 2016 werkt het bureau nauw samen met de operationele ambtenaren van de DBDMH belast met infrastructuur.

Een investeringsplan met een stevige basis

Een eerste auditfase van de gebouwen werd uitgevoerd voor de posten Anderlecht, Helihaven, Eikenbos, VUB en UCL. De andere posten volgen.

Het gaat om een uitvoerige audit die betrekking heeft op aspecten zoals de structuur, de speciale technieken, de veiligheid, de energieprestaties, afwerking, enz. Elk punt wordt in detail behandeld en de uit te voeren werken worden omschreven, zowel wat betreft hun prioriteit als hun kostprijs. Deze audit heeft als basis gediend voor de opmaak van een meerjarig investeringsplan in de kazernes. Dit plan werd afgerond eind 2016.

Parallel, en nog steeds in het kader van de opdracht, staan dringende werken gepland voor de brandweerkazernes op korte termijn.

Nu al nieuwe kazernes om de toegang tot de hulpdiensten te vergemakkelijken

Bovendien werden er al projecten opgestart voor de bouw van kazernes en voorposten. De nieuwe post Cité is reeds operationeel sinds 4 juli 2016. Voorts is men op zoek naar een stuk grond voor de vestiging van een nieuwe post in de zone Vorst/Sint-Gillis/Ukkel.

Tot slot werd, in partnerschap met Beliris, een opdracht gelanceerd voor de afbraak/bouw van een nieuwe post voor Delta. Dit project is onontbeerlijk aangezien er in de huidige kazerne een tekort aan ruimte is (800m² ten opzichte van de 1600m² van Paul Brien, voor dezelfde personeelsbezetting).