DBDMH : Hoorzitting directeurs

dinsdag, 16 januari, 2018

hoorzittingen DBDMHVanmorgen hebben de opeenvolgende directeurs van de DBDMH in de commissie binnenlandse zaken van het Brussels Parlement, hun standpunt toegelicht wat betreft de werking van de ION tijdens hun mandaat. De hoorzittingen van de operationelen  en de vakbonden over het beheer van de overheidsopdrachten tussen 2012 en 2015 worden de komende weken verwacht. Na deze hoorzittingen zal Staatssecretaris Cécile Jodogne een antwoord geven op de elementen die in de Commissies werden aangehaald en zal ze herhalen welke maatregelen genomen worden om tegemoet te komen aan de moeilijke situatie bij de DBDMH.

Bij haar indiensttreding in juli 2014 stelde Staatssecretaris Cécile Jodogne vast dat de organisatiestructuur van de grootste professionele brandweerdienst van het land problematisch was en structureel gereorganiseerd moest worden. Ze heeft zich bijgevolg toegelegd op een hervorming die de verantwoordelijkheden en de rollen van de operationele en administratieve personeelsleden verduidelijkt en die een einde moet stellen aan steeds terugkerende conflicten.

Voor Cécile Jodogne is het cruciaal dat de directie van de DBMDH wordt eengemaakt door van de officier-dienstchef de Directeur-Generaal te maken, zoals dat bestaat in de hulpverleningszones van het land. Deze zal worden bijgestaan door een officier-tweede in bevel en door een administratieve coördinator verantwoordelijk voor de administratieve procedures (waaronder overheidsopdrachten) en het goede financiële beheer van de instelling.

De invoering van deze nieuwe structuur in maart 2018 zal zorgen voor meer stabiliteit binnen de DBDMH en zal een antwoord bieden op de huidige problemen.  

Tot dan neemt de Staatssecretaris haar verantwoordelijkheden op en staat ze in voor het dagelijks beheer van deze essentiële dienst voor de Brusselaars.