Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

DBDMH : “Ik ben trots op het reeds geleverde werk”

donderdag, 14 december, 2017

DBDMHOp woensdag 13/12 werd Cécile Jodogne door elf volksvertegenwoordigers geïnterpelleerd over het auditverslag van het Rekenhof met betrekking tot het beheer van de overheidsopdrachten door de DBDMH in de periode 2012-2015. In de commissie heeft ze in het lang en in het breed uitgelegd hoe de uitgevoerde hervorming en reorganisaties ervoor zullen zorgen dat de orde hersteld wordt. Vandaag gaat de prioriteit naar de implementatie van de veranderingen voorzien in de hervorming !

Er dient eerst en vooral te worden opgemerkt dat de audit van het Rekenhof geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het werk van de DBDMH op het terrein en de toekomst van deze dienstverlening die cruciaal is voor de bescherming van en de hulpverlening aan Brusselaars niet op de helling zet. “Ik meen dat het belangrijk is om dit te benadrukken”, verklaart Cécile Jodogne, Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Laten we ook verduidelijken dat het verslag de huidige situatie niet weerspiegelt aangezien het betrekking heeft op de periode 2012-2015.

De communicatiecampagne van MR, met de steun van N-VA en VB, ging - niet meer niet minder – om de verspreiding van een onafgewerkt, nog vertrouwelijk document dat slaat op een periode die, slechts gedeeltelijk, betrekking heeft op de uitoefening van het mandaat van de Staatssecretaris.

Tijdens haar interventie in het Parlement heeft Cécile Jodogne de aandacht gevestigd op de misplaatste poging van de oppositie : “Dit is dan het enige wat de oppositie heeft kunnen vinden om stokken in de wielen proberen te steken terwijl we al 3 jaar lang alles in het werk stellen om een moeilijke situatie sinds de oprichting van het Gewest te verbeteren.” “Mijn doelstelling is verankerd in de tijd : we moeten vastberaden en doeltreffende vooruitgaan, zonder polemiek..” heeft ze toegevoegd.

Vereenvoudiging van het organigram van de DBDMH

Deze vereenvoudiging zal ervoor zorgen dat de moeilijke verdeling van de rollen tussen de administratieve directie en de operationele directie verleden tijd wordt. De vereenvoudiging zal in drie fasen gebeuren :

Ten eerste door de eenwording van de directie van de DBDMH door van de officier-dienstchef de leidend ambtenaar van de dienst te maken, een functie die gelijkaardig is aan die van zonecommandant, en door van de officier-tweede in bevel de adjunct-leidende ambtenaar van de dienst te maken.

Ten tweede door de invoering van de rol van “administratieve coördinator” die zijn functies, budgettair en juridisch/human ressources, uitoefent in het kader van een mandaat onder de verantwoordelijkheid van de directeur-generaal – officier-dienstchef. In deze configuratie vallen de administratieve taken onder de verantwoordelijkheid van administratieve beheerders, met inbegrip van de logistiek en de aankopen die tot op heden onder de verantwoordelijkheid van een operationeel personeelslid vielen.

Ten derde door het onder mandaat stellen van alle leden van de directieraad. Tot op heden werden immers enkel de administratieve verantwoordelijken onder mandaat geplaatst met doelstellingen en evaluaties die werden vastgelegd door de Regering, terwijl dit niet het geval was voor de operationele leden van de directieraad.

Samenwerking met de federale overheid

De federale overheid wenste eisen op te leggen die vielen buiten het kader van de materies onderworpen aan het samenwerkingsakkoord en die het proces onvermijdelijk hebben vertraagd.

Deze blokkering was bijzonder nadelig aangezien de Raad van State overigens de goedkeuring van elke wijziging van het statuut heeft verhinderd, zelfs na het sluiten van het samenwerkingsakkoord. “Ik ben al die tijd natuurlijk niet werkloos blijven toezien want mijn teams hebben tegelijkertijd lange onderhandelingen over het statuut gevoerd met de vakbondsorganisaties” verduidelijkt Cécile Jodogne. Elke evolutie van de DBMH hing echter af van de goodwill van de federale overheid voor de sluiting van het samenwerkingsakkoord.

Vandaag zijn praktisch alle teksten goedgekeurd en de hervorming zal op 1 maart 2018 in werking kunnen treden.

Veranderingen in het beheer van de overheidsopdrachten  

Het verslag van het Rekenhof heeft betrekking op een reeks overheidsopdrachten, 138 om precies te zijn. De constructieve aanpak van het Rekenhof maakt dat het verslag bestaat uit een reeks aanbevelingen, waarbij voor de meesten reeds concrete acties werden ondernomen.

De essentiële diensten in een aankoopprocedure zijn de diensten aankoop / logistiek, de juridische  dienst en de dienst budget / financiën. De eerste prioriteit was dus om deze verschillende diensten te versterken in functie van de beschikbare begrotingsmiddelen. We hebben een specialist in overheidsopdrachten aangeworven, net als een beheerscontroleur en een verantwoordelijke van de dienst Financiën en hebben deze laatste dienst ook versterkt.  

De tweede prioriteit bestond erin te vragen dat de DBDMH het Gewestelijk SAP-platform zou integreren. Het gewestelijk SAP-platform is een instrument voor algemene, analytische en begrotingsboekhouding. Dit platform wordt ter beschikking gesteld van Autonomie Bestuursinstellingen van het Brussels Gewest die dat wensen. Tegen een verminderde kostprijs kunnen deze ABI’s algemene boekhouding en begrotingsboekhouding integreren en de naleving van de controle van het goed financieel beheer  (CGFB) vergemakkelijken en een consolidatie van de rekeningen van de instellingen van het gewest mogelijk maken.

De DBDMH is de eerste grote ION die de overstap maakt naar dit platform. Hierdoor zal ze haar werk kunnen structureren, de stromen kunnen valideren, de rollen en verantwoordelijkheden in het systeem kunnen opsplitsen (met respect voor de OOBBC), reservaties van kredieten en begrotingscontroles kunnen uitvoeren, de documentatie en stukken kunnen bewaren en checken, stukken kunnen opvolgen en controleren,…

Het grootste pluspunt van dit platform ten opzichte van het vorige systeem en de groepering van verschillende softwaretoepassingen, is dat alle instrumenten (boekhouding, beheer van de bestellingen, beheer van de stocks, begrotingsbeheer, beheer van de workflow) binnen eenzelfde platform worden gecentraliseerd.

De derde prioriteit bestond erin de Controleur van vastleggingen en vereffeningen te veranderen. Op vraag van de Staatssecretaris werd de Controleur van vastleggingen en vereffeningen (CVV) in december 2016 geoutsourcet. De dienst Brussel Financiën en Budget (BFB) werd aangeduid om deze functie te vervullen zoals dit vandaag het geval is voor de GOB en andere ION’s.  Merk op dat de CVV een cruciale rol heeft te vervullen in de controle van de aankopen.

Een hervorming van de DBDMH met volledige kennis van de feiten

Het Rekenhof heeft ernstige tekortkomingen die wij hadden vastgelegd geobjectiveerd. Voor Cécile Jodogne is één ding duidelijk : “De vaststelling van deze tekortkomingen en ook andere, had ik ook gemaakt - weliswaar minder gedetailleerd - sinds het begin van mijn legislatuur. Ik had in het begin van mijn mandaat kunnen reageren door publiekelijk alle problemen en tekortkomingen in het administratief beheer van de DBDMH aan de kaak te stellen, en er tevens op wijzen dat ik geen mirakels kan verrichten. Kritiek richten op de boodschapper en op heksenjacht gaan, de voltallige brandweer op de knieën krijgen door de verderfelijke sfeer nogmaals te vergroten, door één of ander persoon te stigmatiseren, door allerhande vakbondsacties te riskeren, door alle personeelsleden te demotiveren, zowel operationele als administratieve. De essentiële opdracht van de DBDMH in gevaar brengen : hulp bieden en levens redden, dat was ondenkbaar !

 “De organisatiestructuur veranderen en het management vernieuwen door de hervorming, geactualiseerde beheersinstrumenten implementeren, profielen aanwerven die beantwoorden aan de problematieken, en daarbij het delicate evenwicht met de directies, de vakbonden, de troepen  trachten te handhaven en een constructieve werksfeer te herstellen tussen de diensten, vaak afhankelijk van enkele gemotiveerde personeelsleden, dat zijn de doelstellingen van de hervorming.  

De ambitie is om de DBDMH te laten inpassen in de éénentwintigste eeuw. De uitdaging is dit doel te bereiken met het voltallige personeel van de DBDMH !

De Brusselse Brandweer moet in staat zijn om  haar essentiële opdrachten te vervullen. En deze opdrachten evolueren parallel met de evoluties en de verwachtingen van de maatschappij.

Om tot dit punt te komen moeten doelstellingen worden vastgelegd, begeleid, de nodige menselijke en financiële middelen gegeven worden om tegemoet te komen aan de eisen inzake efficiëntie, transparantie en goed bestuur.