Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

Hoofdartikels

06/09/2017

Na de driften van de politieke bestuurders zonder scrupules.

Na de poging van één enkele man om de drie regeringen op te blazen.

Na de kleine moordende zinnen van deze zomer.

De burgers hebben er genoeg van ! Ik heb er genoeg van !

Laten we deze politieke bladzijde omdraaien en justitie haar werk laten doen en de fraude bestraffen. De onderzoekscommissie over SamuSocial zal duidelijkheid scheppen en vaststellen waar  de verantwoordelijkheden liggen. Ik hoop het van harte.

In de Brusselse Regering moeten de hervormingen van deugdelijk bestuur die wij dragen tot een goed einde gebracht worden;  we zullen hierop toezien. Dat elke regering verder werkt aan zijn prioriteiten, aan zijn projecten ten behoeve van de burgers van Brussel en Wallonië.   

Laten we werken met inachtneming van de engagementen, akkoorden en partners. Want voor de burger is de vraag niet te weten welke partij met welke andere zal samenwerken. De burger verwacht wilskracht en een duidelijk en eerlijk bestuur. De burger wil verkozenen die de principes van deugdelijk bestuur toepassen in het dagelijks beheer.

Meer dan ooit willen we de verantwoordelijkheden dragen die we in 2014 genomen hebben door van de vereenvoudiging en het deugdelijk bestuur de hoeksteen van de actie van de Brusselse Regering te maken.

Laten we vooruitgaan. Constructief zijn. En laten we de hervormingen tot een goed einde brengen.

Ik blijf jullie op de hoogte houden op de sociale media en op mijn website. Aarzel niet om te reageren.

Ik lees of hoor het graag !

 

Cécile JODOGNE

27/06/2017

Dit berekenend politiek zooitje staat ver van mijn dagelijkse bekommernissen. In de realiteiten waarvoor mijn volle aandacht en energie vereist zijn, is er sprake van veiligheid, gezondheid, onze ondernemingen de kans geven om zich te ontwikkelen en werkgelegenheid te scheppen! Niets dan concrete acties waarvoor een luisterend oor, pragmatisme, knowhow en synthesevermogen nodig zijn om tot oplossingen te komen. Dit doe ik met de brandweerlieden, met de ambtenaren, met de ondernemers, met de actoren uit de gezondheidssector.

De bezem door de politiek halen? Ja natuurlijk ! Maar het einde van de schandalige praktijken laat zich niet afdwingen. Verloningen moeten gedecumuleerd worden, er moet een juiste verhouding zijn tussen verloning/verantwoordelijkheid, ethische principes en principes van goed bestuur moeten worden toegepast bij de sturing van alle overheidsinstellingen. Voor DéFi zal dit principe voorafgaan aan elke mogelijke meerderheid. Maar welke meerderheid?

De ingewikkelde politieke toestand veroorzaakt door CdH heeft tot een zootje geleid ! Deze toestand, opgelegd door een enkele partij, zou een tijdje kunnen blijven duren.

Ik weiger dat Brussel wordt gegijzeld. We gaan toch geen tabula rasa maken van het werk dat de Brusselse Regering de afgelopen drie jaar heeft verricht en onszelf toch niet beletten om te doen wat nog gedaan moet worden ! Wat een wanbeheer zou dat niet zijn ! De volgende gewestverkiezingen staan gepland voor mei 2019. De kiezer zal dan zijn verkozenen en de projecten voor Brussel moeten kiezen.

De Brusselse regering kan perfect ordonnanties en decreten blijven voorleggen aan parlementaire vergaderingen. En eenieder zal dan zijn verantwoordelijkheden nemen ten opzichte van de hervormingen die op tafel liggen.

Moeilijker ? Misschien. Maar onze democratie, verraden door de hebzucht van enkelen, heeft nieuwe impulsen nodig, over de traditionele partijlijnen heen. Dit is de kans om iets anders op te bouwen. Want de zaken die uiteenbarsten en die ons allemaal misselijk maken, zijn misschien een teken dat dit het einde is van de oude steunpilaren die onze democratie al veel te lang verkalken.

Democratie vereist een strikt en ethisch beheer van haar instellingen. Zonder komen zelfs de nagekomen toezeggingen te vervagen en treedt er ontgoocheling en argwaan op.

Laten we de deuren naar de toekomst dus openen en van deze crisis gebruik maken om een nieuwe dynamiek te lanceren.

Cécile Jodogne

20/06/2017

Edito - TabaksgebruikDe budgettaire kortzichtigheid lijkt paniek te zaaien in de rangen van de federale overheid, in dergelijke mate dat onheilspellende speculaties gemaakt worden ten koste van elementaire principes van de gezondheidszorg.

Zonder gezegd te hebben dat de accijnzen op de tabak verminderd moeten worden, of eerder na het gezegd te hebben en vervolgens verklaard te hebben dit niet gezegd te hebben, meent de NVA-minister van financiën uiteindelijk dat de accijnzenkwestie “zonder taboe” bestudeerd moet worden !

De MR van haar kant spuit reeds mist met schandalige maatregelen die zouden genomen kunnen worden. De fractieleider van de MR heeft in le Soir+ verklaard : “In dit stadium zeg ik zeker niet dat de accijnzen verlaagd moeten worden. Ik zeg dat ik nog geen standpunt wil innemen. Ik zal dat doen zodra we beschikken over bovenvermelde gegevens.”

We hebben het wel begrepen, de NVA en de MR kunnen het niet laten te denken dat de sigaret hun bezuinigingsmaatregelen zou kunnen verlichten.  De hypothese van een verlaging van de accijnzen om het tabaksgebruik opnieuw te verhogen en dus ook de inkomsten op de accijnzen wordt niet afgewend.

Wat een absurditeit !  Moeten we herhalen dat roken en de bijhorende gezondheidsproblemen een jaarlijkse kost van om en bij de 3 miljard euro vertegenwoordigen voor de gemeenschap. De directe kosten, voornamelijk bestaande uit medische zorgen, vertegenwoordigen 713 miljoen euro !

Stop het cynisme ! Ook al ontmoedigt de hoge prijs van de sigaret slechts 2 à 4 % van de rokers, het zijn duizenden levens die gered worden  !

 

Cécile Jodogne