Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

Hoofdartikels

24/10/2017

Sinds meerdere maanden is de toestand voor deRohingya-minderheid in Myanmar (Zuidoost-Azië) zodanig verslechterd dat men afstevent op een humanitaire crisis.

Brussel Invest & Export (BI&E) was oorspronkelijk van plan om deel te nemen aan een economische missie met AWEX in Myranmar, maar eind deze zomer werd besloten om deze deelname te annuleren. Dit was een weloverwogen beslissing. De missie in Myanmar maakte deel uit van het actieplan 2017 van BI&E omwille van de economische opportuniteiten van dit land, waar de trage democratische ontwikkeling en de openstelling naar internationale handel werden vastgesteld.  

Wat was nu de aanleiding voor onze beslissing ? Deze vraag dient beschouwd te worden in het kader van de complexe en wederkerende interactie tussen de economische uitdagingen van de buitenlandse handel en de uitdagingen van de eerbiediging van de mensenrechten.

Wanneer men kijkt naar de toestand in een exportland, welke vaststellingen kunnen ons ertoe aanzetten om een overwicht te geven aan factoren die bepalend zijn voor de evolutie van de mensenrechten, en om onze onmiddellijke handelsbelangen te veranderen?

Want “onmiddellijk” is hier het juiste woord : de beslissing om onze deelname aan de missie in Myanmar te annuleren ligt in lijn met het hier en nu, met inachtneming van de mensenrechtensituatie.  

In het hier en nu zijn er twee vaststellingen.

Ten eerste is het niet naleven van het recht van de Rohingya-moslimminderheid voor deze mensen een lang proces van dehumanisering geworden dewelke leidt tot een vernietigend beleid gehekeld door de VN die meent dat hier “zeer waarschijnlijk misdaden tegen de mensheid worden gepleegd”.

Ten tweede kan er worden vastgesteld dat de hoop op vooruitgang van de democratische ontwikkeling doordat Mevrouw Suu Kyi aan de macht is gekomen, vandaag een halt wordt toegeroepen door de terugkeer van de etnische en religieuze tegenstellingen en jammer genoeg door diens weinige waardering voor het recht van de minderheden.

In deze context is het uitvoeren van een concrete actie, zoals deelnemen aan een economische zending om onze buitenlandse handel met Myanmar te ontwikkelen een zeer gevoelige handeling.

De bakens die we kunnen uitzetten voor dergelijke beslissingen berusten op een analyse van de effecten van potentiële hefbomen, hoe zwak ze ook mogen zijn, die onze acties in buitenlandse handel kunnen hebben op de eerbiediging van de grondrechten en van de menselijke waardigheid wat betreft de gezamenlijke druk op Brussels, Belgisch, Europees en internationaal vlak.

Op de vraag of we zouden deelnemen aan de missie in Myanmar hebben we duidelijk “neen”  geantwoord. De mogelijke positieve effecten zouden amper iets betekenen te opzichte van het risico om ook maar een kleine rol te spelen bij de aanvaarding van de huidige humanitaire ramp.

De toestand in Myanmar maakt dat ik een gedachte naar voren wil schuiven die verder gaat dan de vragen die voor dit land worden gesteld.

Vandaag worden verbetering van de levensomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten (met inbegrip van de economische en sociale rechten) en welvaart beschouwd als zijnde  onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de geglobaliseerde economie merken velen op dat de eerbiediging van het recht op het leven in veiligheid en van de integriteit van het individu door de zittende machthebbers cruciale voorwaarden zijn voor een ontwikkeling van een duurzame economie.

Ik ben vastbesloten om deze weg zo goed als mogelijk te bewandelen omdat ik overtuigd ben van de deugden van verantwoorde handel. In dat verband zal ik later trouwens terugkomen op andere belangrijke uitdagingen, zoals mijn steun voor het Brussels verantwoord ondernemerschap in onze exportlanden.

Aarzel niet om mij uw reacties of vragen over te maken via het contactformulier op mijn website of via de sociale media. Ik zal graag met jullie van gedachten wisselen.

 

Cécile Jodogne

03/10/2017

Beste lezers,

Samen met mijn collega van de Brusselse Regering, Didier Gosuin, zet ik een nooit eerder geziene stap om op transparante wijze te werken ten dienste van de Brusselaars.

Democratie betekent immers instellingen beheren in alle helderheid, en dit op alle niveaus en zonder uitzondering. Brusselaars hebben het recht te weten met wie, wij, Regeringsleden, werken om hervormingen voor te bereiden, wetteksten uit te werken, missies te organiseren, ons Gewest te vertegenwoordigen en informatie te verschaffen over onze beslissingen. 

We hebben dus beslist om de lijst met al onze medewerkers op onze respectievelijke websites te publiceren en hebben aan elke medewerker gevraagd om zijn of haar goedkeuring te geven voor de publicatie van, in voorkomend geval, zijn of haar publieke of private mandaten, al dan niet bezoldigd. We bedanken al onze medewerkers om op deze manier ruchtbaarheid te geven aan iets wat gewoonlijk in de privésfeer blijft. Er wordt ook aangegeven uit welke administraties ze eventueel gedetacheerd zijn. 

Dit is niet alleen een primeur voor het Brussels Gewest maar ook voor België. Hier passen we de principes toe die bepleit worden door onze partij DéFI. Door op die manier te handelen gaan we veel verder dan de wettelijke verplichtingen ter zake, voorgeschreven sinds 2005 (1).

Serieus en nauwgezet informeren is één van de taken van een politicus. Sinds mijn vernieuwde website (maart 2015) hebben 27.000 gebruikers jodogne.be bezocht en registreerden we meer dan 100.000 inhoudelijke raadplegingen.

Ik dank jullie hartelijk voor de aandacht die jullie schenken aan mijn politieke werkzaamheden door regelmatig een bezoekje te komen brengen aan mijn webpagina, hoofdzakelijk bedoeld als informatieve website. 

 

Cécile JODOGNE

Lijst met medewerkers van het Kabinet van Cécile Jodogne 

Lijst met bijkomende activiteiten van de medewerkers van Kabinet Cécile Jodogne

(1)    Om meer te weten over de wettelijke verplichtingen van mandaathouders en  de mandatenlijsten en vermogensaangiften
 

06/09/2017

Na de driften van de politieke bestuurders zonder scrupules.

Na de poging van één enkele man om de drie regeringen op te blazen.

Na de kleine moordende zinnen van deze zomer.

De burgers hebben er genoeg van ! Ik heb er genoeg van !

Laten we deze politieke bladzijde omdraaien en justitie haar werk laten doen en de fraude bestraffen. De onderzoekscommissie over SamuSocial zal duidelijkheid scheppen en vaststellen waar  de verantwoordelijkheden liggen. Ik hoop het van harte.

In de Brusselse Regering moeten de hervormingen van deugdelijk bestuur die wij dragen tot een goed einde gebracht worden;  we zullen hierop toezien. Dat elke regering verder werkt aan zijn prioriteiten, aan zijn projecten ten behoeve van de burgers van Brussel en Wallonië.   

Laten we werken met inachtneming van de engagementen, akkoorden en partners. Want voor de burger is de vraag niet te weten welke partij met welke andere zal samenwerken. De burger verwacht wilskracht en een duidelijk en eerlijk bestuur. De burger wil verkozenen die de principes van deugdelijk bestuur toepassen in het dagelijks beheer.

Meer dan ooit willen we de verantwoordelijkheden dragen die we in 2014 genomen hebben door van de vereenvoudiging en het deugdelijk bestuur de hoeksteen van de actie van de Brusselse Regering te maken.

Laten we vooruitgaan. Constructief zijn. En laten we de hervormingen tot een goed einde brengen.

Ik blijf jullie op de hoogte houden op de sociale media en op mijn website. Aarzel niet om te reageren.

Ik lees of hoor het graag !

 

Cécile JODOGNE