Handel en mensenrechten : verder dan de kwestie Myanmar...

24/10/2017

Sinds meerdere maanden is de toestand voor deRohingya-minderheid in Myanmar (Zuidoost-Azië) zodanig verslechterd dat men afstevent op een humanitaire crisis.

Brussel Invest & Export (BI&E) was oorspronkelijk van plan om deel te nemen aan een economische missie met AWEX in Myranmar, maar eind deze zomer werd besloten om deze deelname te annuleren. Dit was een weloverwogen beslissing. De missie in Myanmar maakte deel uit van het actieplan 2017 van BI&E omwille van de economische opportuniteiten van dit land, waar de trage democratische ontwikkeling en de openstelling naar internationale handel werden vastgesteld.  

Wat was nu de aanleiding voor onze beslissing ? Deze vraag dient beschouwd te worden in het kader van de complexe en wederkerende interactie tussen de economische uitdagingen van de buitenlandse handel en de uitdagingen van de eerbiediging van de mensenrechten.

Wanneer men kijkt naar de toestand in een exportland, welke vaststellingen kunnen ons ertoe aanzetten om een overwicht te geven aan factoren die bepalend zijn voor de evolutie van de mensenrechten, en om onze onmiddellijke handelsbelangen te veranderen?

Want “onmiddellijk” is hier het juiste woord : de beslissing om onze deelname aan de missie in Myanmar te annuleren ligt in lijn met het hier en nu, met inachtneming van de mensenrechtensituatie.  

In het hier en nu zijn er twee vaststellingen.

Ten eerste is het niet naleven van het recht van de Rohingya-moslimminderheid voor deze mensen een lang proces van dehumanisering geworden dewelke leidt tot een vernietigend beleid gehekeld door de VN die meent dat hier “zeer waarschijnlijk misdaden tegen de mensheid worden gepleegd”.

Ten tweede kan er worden vastgesteld dat de hoop op vooruitgang van de democratische ontwikkeling doordat Mevrouw Suu Kyi aan de macht is gekomen, vandaag een halt wordt toegeroepen door de terugkeer van de etnische en religieuze tegenstellingen en jammer genoeg door diens weinige waardering voor het recht van de minderheden.

In deze context is het uitvoeren van een concrete actie, zoals deelnemen aan een economische zending om onze buitenlandse handel met Myanmar te ontwikkelen een zeer gevoelige handeling.

De bakens die we kunnen uitzetten voor dergelijke beslissingen berusten op een analyse van de effecten van potentiële hefbomen, hoe zwak ze ook mogen zijn, die onze acties in buitenlandse handel kunnen hebben op de eerbiediging van de grondrechten en van de menselijke waardigheid wat betreft de gezamenlijke druk op Brussels, Belgisch, Europees en internationaal vlak.

Op de vraag of we zouden deelnemen aan de missie in Myanmar hebben we duidelijk “neen”  geantwoord. De mogelijke positieve effecten zouden amper iets betekenen te opzichte van het risico om ook maar een kleine rol te spelen bij de aanvaarding van de huidige humanitaire ramp.

De toestand in Myanmar maakt dat ik een gedachte naar voren wil schuiven die verder gaat dan de vragen die voor dit land worden gesteld.

Vandaag worden verbetering van de levensomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten (met inbegrip van de economische en sociale rechten) en welvaart beschouwd als zijnde  onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de geglobaliseerde economie merken velen op dat de eerbiediging van het recht op het leven in veiligheid en van de integriteit van het individu door de zittende machthebbers cruciale voorwaarden zijn voor een ontwikkeling van een duurzame economie.

Ik ben vastbesloten om deze weg zo goed als mogelijk te bewandelen omdat ik overtuigd ben van de deugden van verantwoorde handel. In dat verband zal ik later trouwens terugkomen op andere belangrijke uitdagingen, zoals mijn steun voor het Brussels verantwoord ondernemerschap in onze exportlanden.

Aarzel niet om mij uw reacties of vragen over te maken via het contactformulier op mijn website of via de sociale media. Ik zal graag met jullie van gedachten wisselen.

 

Cécile Jodogne